Bản gia phả họ Giang

Gia phả truyền thống lưu lại từ đời ông tổ. Trước ghi bằng chữ Hán, nay ghi lại bằng chữ Quốc ngữ. Đến đời hiện tại là đời thứ 18.
Thừa sao bản chính ở nhà quê tại xã Mông Phụ, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây là quê hương ông tổ lập gia phả.
Kê như sau:

Đời I:

Thuỷ tổ khảo Thần võ Vệ úy Giang Quý Công (biệt hiệu Đức Biền)

Đời II:

Tổ khảo Tú lâm Giang Quý Công Tử (biệt hiệu Giới Ông)

Đời III:

Tổ khảo Võ úy Giang Văn Tâm vi ngung (biệt hiệu Nhuận Phổ tiên sinh)

ĐờI IV:

Tổ khảo Thám hoa Giang Văn Minh sinh:

 1. Giang Văn Trạch
 2. Giang Văn Tôn

Từ đời này chia làm hai phân chi Giáp - Ất

  Chi Giáp Chi Ất

ĐờI V:

Giang Văn Trạch sinh:

 1. Giang Phúc Vĩnh
 2. Giang Văn Di

Giang Văn Tôn sinh:

 1. Giang Văn Khải
 2. Giang Văn Khôi
 3. Giang Văn Nhã
 4. Giang Văn Phức
 5. Giang Văn Thảm

Đời VI:

Giang Phúc Vĩnh sinh:

 1. Giang Văn Tuyên
 2. Giang Văn Phong (tổ)
 3. Giang Văn Bồng (tổ)
 4. Giang Văn Điển (tổ)

Giang Văn Di sinh nữ.

Giang Văn Khải sinh:

 1. Giang Văn Trị phụ
 2. Giang Văn Khả
 3. Giang Văn Dậu
 4. Giang Văn Hân

Giang Văn Khôi cùng Phan quý thị sinh:

 1. Giang Văn Chức

Giang Văn Nhã sinh:

 1. Giang Đình Trạch

Giang Văn Phức sinh:

 1. Giang Thạch phụ

Giang Văn Thảm cùng Phan Thị Biên sinh:

 1. Giang Văn Hội
 2. Giang Văn Thăng

Đời VII:

Giang Văn Tuyên sinh:

 1. Giang Văn Hảo
 2. Giang Văn Tuân

Giang Văn Phong (tổ) sinh:

 1. Giang Văn Phong
 2. Giang Văn Quân

Giang Văn Bồng (tổ) sinh:

 1. Giang Văn Đông
 2. Giang Văn Bồng

Giang Văn Điển (tổ) sinh:

 1. Giang Văn Điển (phụ)
 2. Giang Văn Đương (phụ)

Giang Văn Trị phụ sinh:

 1. Giang Văn Trị

Giang Văn Khả sinh:

 1. Giang Văn Cân

Giang Văn Dậu sinh nữ.

Giang Văn Hân sinh:

 1. Giang Văn Mễ
 2. Giang Văn Hoà phụ
 3. Giang Văn Đình phụ

Giang Văn Chức sinh:

 1. Giang Văn Huyền

Giang Đình Trạch

Giang Thạch phụ sinh:

 1. Giang Văn Thạch

Giang Văn Hội sinh:

 1. Giang Đức Duệ
 2. Giang Đức Chân

Giang Văn Thăng sinh:

 1. Giang Văn Dĩnh

Đời VIII:

Giang Văn Hảo sinh:

 1. Giang Văn Cầu
 2. Giang Văn Kinh
 3. Giang Văn Khuyến (phụ)

Giang Văn Tuân sinh:

 1. Giang Văn Nghi

Giang Văn Phong sinh:

 1. Giang Văn Hưởng

Giang Văn Quân sinh:

 1. Giang Văn Thưởng
 2. Giang Văn Hạng

Giang Văn Đông (phụ) sinh:

 1. Giang Văn Đông

Giang Văn Bồng (phụ) sinh:

 1. Giang Văn Bồng
 2. Giang Văn Mang

Giang Văn Điển (phụ) sinh:

 1. Giang Văn Điển

Giang Văn Đương (phụ) sinh:

 1. Giang Văn Đương

Giang Văn Trị sinh:

 1. Giang Văn Xiêm

Giang Văn Cân sinh:

 1. Giang Văn Hinh
 2. Giang Văn Cam

Giang Văn Mễ sinh:

 1. Giang Văn Thư

Giang Văn Hoà phụ sinh:

 1. Giang Văn Hoà [Oản]

Giang Văn Đình phụ sinh:

 1. Giang Văn Đình

Giang Văn Huyền sinh:

 1. Giang Văn Thanh

Giang Văn Thạch sinh:

 1. Giang Văn Sự

Giang Đức Duệ sinh:

 1. Giang Văn Tuyên
 2. Giang Văn Hoàn

Giang Đức Chân sinh:

 1. Giang Đức Mạo [Quýnh]
 2. Giang Đức Điểm
 3. Giang Văn An
 4. Giang Văn Sài

Giang Văn Dĩnh

Đời IX:

Giang Văn Cầu sinh:

 1. Giang Văn Nhiêu

Giang Văn Kình sinh:

 1. Giang Văn Kình
 2. Giang Văn Kỳ

Giang Văn Khuyến sinh:

 1. Giang Văn Cần

Giang Văn Nghi sinh:

 1. Giang Văn Giám
 2. Giang Văn Điều
 3. Giang Văn Khảo
 4. Giang Văn Thi
(Theo đạo Công giáo từ đời này)

Giang Văn Hưởng sinh nữ.

Giang Văn Thưởng sinh nữ.

Giang Văn Hạng [Tùng] sinh:

 1. Giang Văn Cam

Giang Văn Đông sinh:

 1. Giang Văn Nhiên

Giang Văn Bồng sinh:

 1. Giang Văn Xuân

Giang Văn Mang sinh:

 1. Giang Văn Giới

Giang Văn Đương sinh:

 1. Giang Văn Cẩm
 2. Giang Văn Phàn
 3. Giang Văn Ngũ

Giang Văn Xiêm

Giang Văn Hinh phụ sinh:

 1. Giang Văn Hinh

Giang Văn Cam sinh:

 1. Giang Văn Diệu
 2. Giang Văn Hữu

Giang Văn Thư sinh:

 1. Giang Văn Tạ
 2. Giang Văn Bạc
 3. Giang Văn Thái
 4. Giang Văn Thụ

Giang Văn Oản sinh:

 1. Giang Văn Mạn
 2. Giang Văn Khổ
 3. Giang Văn Đa

Giang Văn Đình sinh:

 1. Giang Văn Giáp
 2. Giang Văn Viên

Giang Văn Thanh sinh:

 1. Giang Văn Đạm
 2. Giang Văn Dần
 3. Giang Văn Tĩnh

Giang Văn Sự sinh:

 1. Giang Văn Luật

Giang Văn Tuyên sinh:

 1. Giang Văn Hạo

Giang Văn Hoàn sinh:

 1. Giang Văn Hạo
 2. Giang Văn Hạo

Giang Đức Mạo [Quýnh] sinh:

 1. Giang Đức Tuấn
 2. Giang Đức Phác
 3. Giang Đức Cảnh
 4. Giang Đức Bộc

Giang Đức Điểm sinh:

 1. Giang Văn Doanh
 2. Giang Văn Hiển

Giang Văn An [Yến] sinh:

 1. Giang Văn Thuỵ

Giang Văn Sài sinh:

 1. Giang Văn Trúc
 2. Giang Văn Cổ

Đời X:

Giang Văn Nhiên (*) sinh:

 1. Giang Văn Thìn

Giang Văn Kình [Hồ] sinh:

 1. Giang Văn Tuý
 2. Giang Văn Hằng

Giang Văn Kỷ sinh:

 1. Giang Văn Huề

Giang Văn Cần sinh:

 1. Giang Văn Trào

Giang Văn Giám sinh:

 1. Giang Văn Quyền
 2. Giang Văn Tước

Giang Văn Điều [Trù] sinh:

 1. Giang Văn Cát
 2. Giang Văn Xa

Giang Văn Khảo sinh:

 1. Giang Văn Bài
 2. Giang Văn Luyến
 3. Giang Văn Thất

Giang Văn Thi sinh nữ

Giang Văn Cam sinh:

 1. Giang Văn Nghĩa

Giang Văn Nhiên sinh:

 1. Giang Văn Tự

Giang Văn Cẩm sinh nữ.

Giang Văn Phàn sinh nữ.

Giang Văn Ngũ sinh:

 1. Giang Văn Vạn
 2. Giang Văn Thịnh

Giang Văn Hinh sinh:

 1. Giang Văn Hạnh

Giang Văn Diệu sinh:

 1. Giang Văn Đản
 2. Giang Văn Dũng
 3. Giang Văn Cốc

Giang Văn Hữu sinh:

 1. Giang Văn Đán
 2. Giang Văn Thiện

Giang Văn Tạ sinh nữ.

Giang Văn Bạc sinh:

 1. Giang Văn Do
 2. Giang Văn Nghị
 3. Giang Văn Viên

Giang Văn Thái sinh:

 1. Giang Văn Hữu

Giang Văn Thụ sinh:

 1. Giang Văn Thú
 2. Giang Văn Đãi
 3. Giang Văn Thế

Giang Văn Mạn sinh:

 1. Giang Văn Chấp

Giang Văn Khổ sinh:

 1. Giang Văn Dung
 2. Giang Văn Sỹ

Giang Văn Đa sinh nữ

Giang Văn Giáp sinh:

 1. Giang Văn Ất
 2. Giang Văn Át

Giang Văn Viên sinh:

 1. Giang Văn Viên

Giang Văn Đạm sinh nữ

Giang Văn Dần sinh:

 1. Giang Văn Tân

Giang Văn Tĩnh sinh:

 1. Giang Văn Bình

Giang Văn Luật

Giang Văn Hạo sinh nữ.

Giang Văn Hân sinh:

 1. Giang Văn Duyệt

Giang Văn Trước sinh:

 1. Giang Văn Hiếu
 2. Giang Văn Đễ

Giang Đức Tuấn sinh nữ

Giang Đức Phác sinh:

 1. Giang Đức Suý

Giang Đức Cảnh sinh:

 1. Giang Kỳ
 2. Giang Úc
 3. Giang Cẩn
 4. Giang Khoa

Giang Đức Bộc sinh:

 1. Cam Đà

Giang Văn Doanh sinh:

 1. Giang Nghĩa
 2. Giang Tế

Giang Văn Hiển sinh:

 1. Giang Văn Trác
 2. Giang Văn Thiện

Giang Văn Thuỵ sinh:

 1. Giang Văn Vĩ

Giang Văn Trúc

Giang Văn Cổ sinh:

 1. Giang Văn Tố

ĐờI XI:

Giang Văn Thìn sinh:

 1. Giang Văn Tỵ
 2. Giang Văn Ngọ

Giang Văn Tuý sinh:

 1. Giang Văn Nồng
 2. Giang Văn Lạnh

Giang Văn Hằng sinh:

 1. Giang Văn Yết
 2. Giang Văn Thi

Giang Văn Huề sinh nữ

Giang Văn Trào sinh nữ

Giang Văn Quyền sinh:

 1. Giang Văn Hào
 2. Giang Văn Hùng
 3. Giang Văn Cảnh
 4. Giang Văn Trí

Giang Văn Tước sinh:

 1. Giang Văn Nghĩa

Giang Văn Cát sinh nữ

Giang Văn Xa sinh:

 1. Giang Văn Mười [Cận]
 2. Giang Văn Vạn
 3. Giang Văn Điền [Tư]
 4. Giang Văn Đản [Ức]
Bốn ông này chia thành bốn ngành ở bốn địa phương khác nhau:
 • Ngành ông Giang Văn Mười hiện sinh sống ở Dư Ba, xã Tuy Lộc, huyện Sông Thao, Phú Thọ cho đến ngày nay
 • Ngành ông Giang Văn Vạn cũng ở Dư Ba, sau về ở nhà quê xã Mông Phụ, huyện Phúc Thọ, Sơn Tây
 • Ngành ông Giang Văn Điền hiện sinh sống ở xã Phượng Vĩ, Sông Thao, Phú Thọ.
 • Ngành ông Giang Văn Đản hiện đang sinh sống ở xã Phúc Lai, huyện Sông Lô, tỉnh Phú Thọ.

Giang Văn Bài sinh:

 1. Giang Văn Củng

Giang Văn Luyến sinh:

 1. Giang Văn Ngoãn

Giang Văn Vạn sinh:

 1. Giang Văn Kiệm

Giang Văn Tân sinh:

 1. Giang Khánh Hội (Văn Nghị)
 2. Giang Văn Luận
 3. Giang Khánh Hàm
 4. Giang Khánh Quỳnh
 5. Giang Khánh Cừu

Giang Văn Bình sinh:

 1. Giang Văn Sảng
 2. Giang Văn Hoạch
 3. Giang Ngọc Huyến
 4. Giang Văn Vọng
 5. Giang Văn Phối

Giang Đức Suý sinh:

 1. Giang Văn Diệm

Giang Kỳ

Giang Úc

Giang Cẩn

Giang Khoa

Cam Đà

Đời XII:

Giang Văn Mười ở xã Dư Ba cùng Kiều Thị Hiểu sinh:

 1. Giang Thị Kiên
 2. Giang Thị Duyệt
 3. Giang Văn Thắng
 4. Giang Thị Năng
 5. Giang Văn Chứ
 6. Giang Văn Nội
 7. Giang Thị Thu

Giang Văn Vạn sinh:

 1. Giang Văn Ban
 2. Giang Văn Tựu
 3. Giang Văn Viện
 4. Giang Văn Cường
 5. Giang Văn Cự

Giang Văn Điền sinh:

 1. Giang Văn Nhan
 2. Giang Văn Vinh
 3. Giang Văn Tiền
 4. Giang Thị Mịch
 5. Giang Thị Mến

Giang Văn Đản sinh:

 1. Giang Văn Tuân
 2. Giang Văn Ngạn
 3. Giang Văn Tít
  (Ông này lưu lạc từ nhỏ vì bị bắt đạo. May mắn thay người trong tộc họ tìm lại hậu duệ của ông vào năm 1977.)

Giang Văn Kiệm sinh:

 1. Giang Văn Ngọc

Giang Khánh Hội sinh:

 1. Giang Khánh Hoà

Giang Văn Luận sinh:

 1. Giang Văn Hệ

Giang Khánh Hàm sinh:

 1. Giang Văn Bằng
 2. Giang Văn Nhung
 3. Giang Văn Tước
 4. Giang Thị Oanh

Giang Khánh Quỳnh (Mất sớm)

Giang Khánh Cừu (Mất sớm)

Giang Văn Sảng sinh:

 1. Giang Thị Lượt
 2. Giang Thị Thao
 3. Giang Ngọc Toàn
 4. Giang Thị Gái
 5. Giang Thị Sảo
 6. Giang Văn Tiếu

Giang Văn Hoạch (Mất sớm)

Giang Ngọc Huyến sinh:

 1. Giang Ngọc Hoan
 2. Giang Ngọc Khánh
 3. Giang Ngọc Hý
 4. Giang Thị Bảo
 5. Giang Ngọc Ân
 6. Giang Thị Lục
 7. Giang Ngọc Cần
 8. Giang Ngọc Hải
 9. Giang Đức Dụ
 10. Giang Đức Kiệm

Giang Văn Vọng sinh:

 1. Giang Văn Tưởng
 2. Giang Thị Nết
 3. Giang Văn Kế
 4. Giang Văn Hỗ
 5. Giang Văn Chừng
 6. Giang Văn Dũng
 7. Giang Thị Thiềm
 8. Giang Văn Bổng

Giang Văn Phối (Mất sớm)

Giang Văn Diệm sinh:

 1. Giang Văn Điểm

Đời XIII:

Giang Thị Kiên

Giang Thị Duyệt

Giang Văn Thắng

Giang Thị Năng

Giang Văn Chứ

Giang Văn Nội cùng Nguyển Thị Hảo sinh:

 1. Giang Bình Thản
 2. Giang Ngọc Tháp

Giang Thị Thu

Giang Văn Ban sinh:

 1. Giang Văn Thạch

Giang Văn Tựu sinh:

 1. Giang Bình Tĩnh
 2. Giang Văn Chấp
 3. Giang Văn Truyền
 4. Giang Chức

Giang Văn Viện sinh:

 1. Giang Thị Hạnh

Giang Văn Cường sinh:

 1. Giang Văn Nhuận

Giang Văn Cự sinh:

 1. Giang Bảo Lộc

Giang Văn Nhan sinh:

 1. Giang Thị Tơn
 2. Giang Thị Bích
 3. Giang Văn Cấn
 4. Giang Văn Tốn
 5. Giang Thị Cưu
 6. Giang Thị Ly
 7. Giang Văn Đăng

Giang Văn Vinh

Giang Văn Tiền sinh:

 1. Giang Thị Trinh
 2. Giang Thị Thoán

Giang Thị Mịch

Giang Thị Mến

Giang Văn Tuân sinh:

 1. Giang Văn Chuyên

Giang Văn Ngạn

Giang Văn Tít

Giang Văn Ngọc sinh:

 1. Giang Văn Yên
 2. Giang Văn Nội
 3. Giang Văn Võ
 4. Giang Văn Ứng
 5. Giang Văn Bài

Giang Khánh Hoà sinh:

 1. Giang Văn An
 2. Giang Thị Vân
 3. Giang Văn Khôi
 4. Giang Tường Khanh

Giang Văn Hệ sinh:

 1. Giang Thị Ổn
 2. Giang Thị Thủy
 3. Giang Văn Lưu
 4. Giang Thị Nga
 5. Giang Thị Dung
 6. Giang Xuân Hùng
 7. Giang Thị Bẩy

Giang Văn Bằng (Mất sớm)

Giang Văn Nhung sinh:

 1. Giang Thủy Tiên
 2. Giang Việt Phương
 3. Giang Văn Hiền
 4. Giang Văn Chung
 5. Giang Văn Nghĩa

Giang Văn Tước

 1. Giang Duy Anh
 2. Giang Thị Loan

Giang Ngọc Toàn sinh:

 1. Giang Thị Hồng
 2. Giang Ngọc Hùng
 3. Giang Thị Hường
 4. Giang Ngọc Huấn

Giang Văn Tiếu sinh:

 1. Giang Thị Tần
 2. Giang Thị Thân
 3. Giang Văn Giáp
 4. Giang Thị Viết
 5. Giang Thị Tập
 6. Giang Thị Sự
 7. Giang Thị Thể
 8. Giang Văn Tuyến

Giang Ngọc Hoan sinh:

 1. Giang Thị Bích Dung

Giang Ngọc Khánh (Mất sớm)

Giang Ngọc Hý (Mất sớm)

Giang Ngọc Ân sinh:

 1. Giang Ngọc Tuấn
 2. Giang Thị Ngọc Lan
 3. Giang Thị Huệ
 4. Giang Thị Ngọc Ánh
 5. Giang Thị Ngọc Hồng
 6. Giang Ngọc Anh
 7. Giang Thị Ngọc Sương
 8. Giang Tuấn Kiệt
 9. Giang Thị Ngọc Mai

Giang Ngọc Cần sinh:

 1. Giang Thị Diệu Thuý
 2. Giang Thị Diệu Huyền
 3. Giang Ngọc Quang

Giang Ngọc Hải sinh:

 1. Giang Thị Ngọc Hiền
 2. Giang Thị Hồng Hạnh

Giang Đức Dụ sinh:

 1. Giang Thị Nguyệt Ánh
 2. Giang Thị Thanh Xuân

Giang Đức Kiệm sinh:

 1. Giang Đức Thiện
 2. Giang Đức Nghĩa

Giang Văn Tưởng sinh:

 1. Giang Thị Hiên
 2. Giang Thị Xuyên
 3. Giang Thị Xuyến
 4. Giang Văn Y
 5. Giang Thị Thức
 6. Giang Văn Viện
 7. Giang Văn Lợi
 8. Giang Thị Lộc

Giang Văn Kế sinh:

 1. Giang Văn Thẩm
 2. Giang Thị Dự

Giang Văn Hỗ (Mất sớm)

Giang Văn Chừng sinh:

 1. Giang Minh Tiệp
 2. Giang Ngọc Tuấn

Giang Văn Dũng (Mất sớm)

Giang Văn Bổng sinh:

 1. Giang Văn Duy
 2. Giang Thị Dung

Giang Văn Điểm sinh:

 1. Giang Văn Nhiếp
 2. Giang Văn Hạp
 3. Giang Văn Ngoạn
 4. Giang Văn Khuê

Đời XIV:

Giang Bình Thản cùng Lê Thị Nghiêm sinh:

 1. Giang Văn Thuyên
 2. Giang Văn Viêm
 3. Giang Thị Cơ
 4. Giang Văn Khính
 5. Giang Thị Hinh
 6. Giang Hiếu Lễ
 7. Giang Hữu Nghi

Giang Ngọc Tháp cùng Hoàng Thị Luận sinh:

 1. Giang Ngọc Thiệp
 2. Giang Hòa Hiệp
 3. Giang Thị Sóng
 4. Giang Thị Sen
 5. Giang Trung Thu

Giang Văn Thạch sinh:

 1. Giang Văn Quảng
 2. Giang Văn Định
 3. Giang Văn Tước
 4. Giang Bá Tòng
 5. Giang Ngọc Kế

Giang Bình Tĩnh (Linh mục)

Giang Văn Chấp sinh:

 1. Giang Thị Nghệ
 2. Giang Thị Gừng

Giang Văn Truyền sinh:

 1. Giang Quang Vinh
 2. Giang Văn Đệ
 3. Giang Văn Đài
 4. Giang Văn Luận
 5. Giang Thị Lý
 6. Giang Thị Mừng
 7. Giang Thị Thêm
 8. Giang Thị Vui

Giang Hương Chức cùng Đặng Thị Sinh sinh:

 1. Giang Thị Lý
 2. Giang Thị Luân
 3. Giang Thị Luyện
 4. Giang Hồ Luật
 5. Giang Thị Loan

Giang Thị Hạnh

Giang Văn Nhuận sinh:

 1. Giang Thị Huyên
 2. Giang Văn Nghĩa
 3. Giang Thị Thiết
 4. Giang Văn Lợi
 5. Giang Thị Tiệp

Giang Bảo Lộc

Giang Thị Tơn

Giang Thị Bích

Giang Văn Cấn sinh:

 1. Giang Văn Đoái
 2. Giang Thị Thê
 3. Giang Thị Lương
 4. Giang Thị Năm
 5. Giang Thị Bảy

Giang Văn Tốn

Giang Thị Cưu

Giang Thị Ly

Giang Văn Đăng

Giang Thị Trinh

Giang Thị Thoán

Giang Văn Chuyên sinh:

 1. Giang Văn Do
 2. Giang Văn Dự
 3. Giang Văn Thảo
 4. Giang Văn Lai
 5. Giang Văn Tòng

Giang Văn Yên sinh:

 1. Giang Thế Việt
 2. Giang Chí Kiên
 3. Giang Chí Quyết

Giang Văn Nội sinh:

 1. Giang Thế Luật

Giang Văn Ứng sinh:

 1. Giang Mạnh Tường

Giang Văn Bài sinh:

 1. Giang Trường
 2. Giang Tùng
 3. Giang Sơn
 4. Giang Hải

Giang Văn An sinh:

 1. Giang Thị Minh Châu

Giang Văn Khôi sinh

 1. Giang Văn Huệ
 2. Giang Thị Hằng

Giang Văn Lưu sinh:

 1. Giang Văn Hồ
 2. Giang Văn Lượng
 3. Giang Thị Lý
 4. Giang Văn Hải

Giang Xuân Hùng sinh:

 1. Giang Thu Hương
 2. Giang Văn Dũng
 3. Giang Hải Yến

Giang Việt Phương

Giang Văn Hiền sinh:

 1. Giang Bảo Quyên

Giang Văn Chung

Giang Văn Nghĩa sinh:

 1. Giang Huy Chung

Giang Duy Anh

Giang Ngọc Hùng sinh:

 1. Giang Thị Ngọc Tú
 2. Giang Ngọc Tuấn
 3. Giang Ngọc Hưng

Giang Ngọc Huấn sinh:

 1. Giang Việt Đức
 2. Giang Thị Sinvi

Giang Văn Giáp (Mất sớm)

Giang Văn Tuyến sinh:

 1. Giang Văn Trung
 2. Giang Văn Đoàn

Giang Ngọc Tuấn

Giang Ngọc Anh

Giang Tuấn Kiệt

Giang Ngọc Quang sinh:

 1. Giang Thị Hiểu Vân

Giang Đức Thiện

Giang Đức Nghĩa

Giang Văn Y sinh:

 1. Giang Văn Đông
 2. Giang Văn Nam

Giang Văn Viện sinh:

 1. Giang Thị Mỹ Linh
 2. Giang Thị Thúy Hằng
 3. Giang Đức Vượng

Giang Văn Lợi sinh:

 1. Giang Hải Đăng
 2. Giang Thanh Tùng

Giang Văn Thẩm sinh:

 1. Giang Văn Mạnh
 2. Giang Thị Mai

Giang Ngọc Tuấn sinh:

 1. Giang Phương Linh

Giang Văn Duy

Giang Văn Nhiếp

Giang Văn Hạp

Giang Văn Ngoạn

Giang Văn Khuê sinh:

 1. Giang N Kiên
 2. Giang S Hùng
 3. Giang Đ Thành

Đời XV:

Giang Văn Thuyên cùng Nguyễn Thị Luyên sinh:

 1. Giang Văn Lâm
 2. Giang Văn Lợi
 3. Giang Thị Loan
 4. Giang Văn Tạo
 5. Giang Văn Long

Giang Văn Viêm cùng Hoàng Thị Thọ sinh:

 1. Giang Thị Trường
 2. Giang Văn Trịnh
 3. Giang Thị Đích
 4. Giang Văn Thông

Giang Thị Cơ

Giang Văn Khính cùng Kiều Thị Thiện sinh:

 1. Giang Văn Lực
 2. Giang Thị Lượng
 3. Giang Văn Quyết
 4. Giang Thị Tấm
 5. Giang Thị Tin
 6. Giang Văn Toán

Giang Thị Hinh

Giang Hiếu Lễ cùng Kiều Thị Giá sinh:

 1. Giang Văn Liêm
 2. Giang Văn Khiết
 3. Giang Văn Minh
 4. Giang Văn Chính
 5. Giang Thị Cương
 6. Giang Văn Nam
 7. Giang Hoà Việt

Giang Hữu Nghi cùng Tô Thị Quyền sinh:

 1. Giang Văn Hà
 2. Giang Thị Hải
 3. Giang Thanh Đại
 4. Giang Thị Lý
 5. Giang Thanh Bình

Giang Ngọc Thiệp cùng Đỗ Thị Dầm sinh:

 1. Giang Thị Mỹ
 2. Giang Thị Lợi
 3. Giang Ngọc Liên
 4. Giang Ngọc Lạc
 5. Giang Ngọc Lương
 6. Giang Thị Mậu
 7. Giang Thị Đức
 8. Giang Ngọc Hiệu

Giang Hòa Hiệp (linh mục)

Giang Thị Sóng

Giang Thị Sen

Giang Trung Thu (linh mục)

Giang Văn Quảng cùng Kiều Thị Sách sinh:

 1. Giang Văn Đại
 2. Giang Văn Nhân
 3. Giang Thị Sinh
 4. Giang Văn Đằng
 5. Giang Văn Năm
 6. Giang Thị Yến
 7. Giang Thị Lậu

Giang Văn Định sinh:

 1. Giang Thị Huyền

Giang Văn Tưóc sinh:

 1. Giang Quang Ngà

Giang Bá Tòng sinh:

 1. Giang Thị Hằng Nga

Giang Ngọc Kế

Giang Thị Nghệ

Giang Thị Gừng

Giang Quang Vinh

Giang Văn Đệ

Giang Văn Đài

Giang Văn Luận

Giang Thị Lý

Giang Thị Mừng

Giang Thị Thêm

Giang Thị Vui

Giang Thị Lý

Giang Thị Luân

Giang Thị Luyện

Giang Hồ Luật

Giang Thị Loan

Giang Thị Huyên

Giang Văn Nghĩa cùng Đỗ Thị Yến sinh:

 1. Giang Châu Liêm
 2. Giang Thị Thanh
 3. Giang Việt Hưng

Giang Thị Thiết

Giang Văn Lợi sinh:

 1. Giang Văn Tiến
 2. Giang Thị Hảo
 3. Giang Văn Thuần
 4. Giang Văn Quang
 5. Giang Thị Đăng
 6. Giang Văn Ninh
 7. Giang Văn Cảnh

Giang Thị Tiệp

Giang Văn Đoái cùng Lê Thị Thứ sinh:

 1. Giang Thị Tự
 2. Giang Văn Đại
 3. Giang Văn Thắng

Giang Thị Thê

Giang Thị Lương

Giang Thị Năm

Giang Thị Bảy

Giang Văn Do sinh:

 1. Giang Văn Tự
 2. Giang Thị Hiền

Giang Văn Dự sinh:

 1. Giang Văn Ước
 2. Giang Văn Ngoan
 3. Giang Thị Toàn

Giang Văn Thảo sinh:

 1. Giang Sơn Thiện
 2. Giang Sơn Thời
 3. Giang Sơn Vụ
 4. Giang Sơn Thơ
 5. Giang Thị Viết
 6. Giang Thị Văn

Giang Văn Lai sinh:

 1. Giang Thị Minh
 2. Giang Văn Quân
 3. Giang Thị Dân
 4. Giang Thị Dung
 5. Giang Văn Phúc

Giang Văn Tòng sinh:

 1. Giang Văn Dân
 2. Giang Văn Cựu
 3. Giang Văn Chín
 4. Giang Văn Hùng

Giang Thế Việt

Giang Chí Kiên

Giang Chí Quyết sinh:

 1. Giang Trung Hiếu
 2. Giang Trung Thiện

Giang Thế Luật sinh:

 1. Giang Chí Công

Giang Mạnh Tường sinh:

 1. Giang Quang Đạo

Giang Văn Huệ sinh:

 1. Giang Thị Kiều My
 2. Giang Thị Phương Lê

Giang Văn Hồ sinh:

 1. Giang Việt Hưng
 2. Giang Thị Hải Châu
 3. Giang Vĩnh Lộc

Giang Văn Lượng sinh:

 1. Giang Văn Giang
 2. Giang Thị Duyên

Giang Văn Hải

Giang Văn Dũng

Giang Ngọc Tuấn

Giang Ngọc Hưng

Giang Việt Đức

Giang Văn Trung

Giang Văn Đoàn

Giang Văn Đông

Giang Văn Nam

Giang Văn Mạnh

Giang N Kiên sinh:

 1. Giang N Thạch

Giang S Hùng sinh:

 1. Giang S Trà

Giang Đ Thành sinh:

 1. Giang Đ Khánh

Đời XVI:

Giang Văn Lâm

Giang Văn Lợi

Giang Thị Loan

Giang Văn Tạo

Giang Văn Long

Giang Thị Trường

Giang Văn Trịnh

Giang Thị Đích

Giang Văn Thông

Giang Ngọc Liên cùng Lã Thị Xuyến sinh:

 1. Giang Ngọc Minh
 2. Giang Ngọc Tân
 3. Giang Ngọc Thông
 4. Giang Thị Hiếu
 5. Giang Ngọc Văn
 6. Giang Thị Vui
 7. Giang Ngọc Bính

Giang Ngọc Lạc cùng Nguyễn Thị Lan sinh:

 1. Giang Thị Hoan
 2. Giang Thị Hiền
 3. Giang Thị Hân
 4. Giang Ngọc Vinh
 5. Giang Ngọc Hạnh

Giang Ngọc Lương cùng Nguyễn Thị Biên sinh:

 1. Giang Thị Hòa
 2. Giang Ngọc Sơn
 3. Giang Ngọc Thực

Giang Ngọc Hiệu cùng Kiều Thị Nhường sinh:

 1. Giang Ngọc Huấn
 2. Giang Thị Huệ

Giang Văn Đại

Giang Văn Nhân cùng Phan Thị Thiết sinh:

 1. Giang Văn Đức
 2. Giang Thị Thực
 3. Giang Quốc Chính
 4. Giang Văn Sự
 5. Giang Kim Thư

Giang Thị Sinh

Giang Văn Đằng

Giang Văn Năm cùng Bùi Thị Nghi sinh:

 1. Giang Châu Long
 2. Giang Kim Hương
 3. Giang Châu Sơn
 4. Giang Châu Tuấn
 5. Giang Châu Bôn
 6. Giang Kim Hoà

Giang Thị Yến

Giang Thị Lậu

Giang Thị Huyền

Giang Quang Ngà

Giang Thị Hằng Nga

Giang Châu Liêm cùng Chu Thị Thiện sinh:

 1. Giang Quốc Chung
 2. Giang Tiến Thành
 3. Giang Thị Bích Thủy
 4. Giang Thị Bích Nga
 5. Giang Khắc Minh
 6. Giang Ngân Hà
 7. Giang Tuấn Đức
 8. Giang Thái Hòa

Giang Thị Thanh

Giang Việt Hưng cùng Đỗ Thị Phương sinh:

 1. Giang Đức Thịnh
 2. Giang Tiến Đạt
 3. Giang Thị Thu Vân
 4. Giang Thị Trúc Vân
 5. Giang Thị Phương Uyên
 6. Giang Kim Long

Giang Việt Hưng

Giang Vĩnh Lộc

Giang Văn Giang

Giang N Thạch

Giang S Trà

Giang Đ Khánh

Chú thích:
1. Chúng tôi tiếp tục cập nhật bản gia phả này để hoàn thiện những phần thiếu sót hoặc không chính xác. Xin bà con tộc họ giúp thêm một tay. Chúng tôi sẽ bổ túc thêm vào ngày gần đây với bà con bên chi Ất và hậu duệ của ông Giang Văn Đản, tổ tiên đời XII như nêu ở dưới đây.
2. Hiện phần gia phả của chi Ất, tức là hậu duệ của ông Giang Đức Tôn, ông tổ đời thứ V, chỉ có tới đời thứ XVI.
3. Vào đời thứ XII, có cuộc bắt người theo đạo Công giáo và điều này đã làm cho các con của ông Giang Văn Xa phải ly tán. Sau cuộc bắt đạo, các ông khác hoặc về quê, hoặc định cư ở nơi khác nhưng vẫn giữ liên lạc được với nhau. Riêng ông Giang Văn Đản bị thất lạc. Mãi hơn trăm năm sau, năm 1977, may mắn thay người trong tộc họ tìm lại được hậu duệ của ông này.